IOS开发中字符串的详细操作

来源:爱站网时间:2021-04-06编辑:网友分享
程序开发中字符串的处理相信大家都有一定的经验,而过多的字符会影响到项目的开发,今天爱站技术频道小编就为大家带来了IOS开发中字符串的详细操作,希望能为你带来帮助。

程序开发中字符串的处理相信大家都有一定的经验,而过多的字符会影响到项目的开发,今天爱站技术频道小编就为大家带来了IOS开发中字符串的详细操作,希望能为你带来帮助。

IOS 字符串常用处理详细介绍

NSString *tempA = @"123";
 NSString *tempB = @"456";

1,字符串拼接

 NSString *newString = [NSString stringWithFormat:@"%@%@",tempA,tempB];

2,字符转int

int intString = [newString intValue];

3,int转字符

NSString *stringInt = [NSString stringWithFormat:@"%d",intString];

4,字符转float

 float floatString = [newString floatValue];

5,float转字符

NSString *stringFloat = [NSString stringWithFormat:@"%f",intString];

6.截取字符串

NSString*string =@"sdfsfsfsAdfsdf";
string = [string substringToIndex:7];//截取下标7之后的字符串
NSLog(@"截取的值为:%@",string);
[string substringFromIndex:2];//截取下标2之前的字符串
NSLog(@"截取的值为:%@",string);

7.匹配字符串

NSString*string =@"sdfsfsfsAdfsdf";
NSRangerange = [stringrangeOfString:@"f"];//匹配得到的下标
NSLog(@"rang:%@",NSStringFromRange(range));
string = [string substringWithRange:range];//截取范围类的字符串
NSLog(@"截取的值为:%@",string);

8.分隔字符串

NSString*string =@"sdfsfsfsAdfsdf";
NSArray *array = [string componentsSeparatedByString:@"A"]; //从字符A中分隔成2个元素的数组
NSLog(@"array:%@",array); //结果是adfsfsfs和dfsdf

以上就是爱站技术频道小编为大家带来的IOS开发中字符串的详细操作,希望能够帮助到对此需要的你,现在学习也是很方便的,收藏js.aizhan.com能让大家学到更多的知识。

上一篇:IOS开发中禁止按钮实现连续点击

下一篇:IOS开发中倒计时的两种方法

您可能感兴趣的文章

相关阅读

查看更多 >